SiteLock
Hem

Behovskalkylator förkortar handläggningstiden och ökar rättssäkerheten vid beslut av personlig assistans.Låt datorn göra beräkningen istället för biståndshandläggaren.


 Arbeta 20 till 30 minuter istället för flera timmar!


Lägg tid på bedömning istället för beräkning!


För vem?


Behovskalkylator har skapats för biståndshandläggare som bedömer och beslutar om rätten till personlig assistans. 


Vår typiska kund är en kommuns social-, vård- eller omsorgsförvaltning. Nyttan är omedelbar. Handläggaren kan snabbt och enkelt fylla i bedömda behov och få ett korrekt resultat som underlag för beslut.


Hur?


Brukarens hjälpbehov matas enkelt in i Behovskalkylator.


Behovskalkylator kan hantera och skilja på:


 • Perioder
 • Föräldraavdrag och skyddade behov.
 • Grundläggande behov och andra personliga behov.
 • Enkel assistans, dubbel asistans.
 • Behov som uppstår under dag kontra nattvila.
 • Behov som uppstår i olika tidsintervaller, även sällanbehov.
 • Väntetid eller beredskap.
 • Den enskildes vakentid och tid där behoven tillgodoses av annan. 
 • Typdagar, helgdagar som infaller på veckodag samt skottår.

Fördelar!


Behovskalkylator ger

 • ett mycket snabbt och korrekt resultat,
 • samma resultat oavsett vilken handläggare eller kommun som gör beräkningen,
 • en tydlig redovisning av beräkningen.
 • ett utmärkt underlag för brukaren och utföraren.


Behovskalkylator har också ett antal inbyggda säkerhetsspärrar som minimerar risken för handläggningsmisstag.


Alla beräkningar sparas. Det betyder att när det är dags att förnya ett beslut eller justera tiden för beviljad personlig assistans behövs endast några få minuter för att uppdatera den tidigare beräkningen. 

 

Behovskalkylator gör det också väldigt enkelt för kollegor att sätta sig in varandras ärenden.


Biståndshandläggaren kan fokusera på bedömningen och överlåta beräkningen av de bedömda behoven till Behovskalkylatorn. Det skapar trygghet för alla inblandade i beslutsprocessen.

Behovskalkylator på tre minuter

Avancerad under ytan!


Vi har ansträngt oss för att skapa ett lättlärt och enkelt verktyg som inte bara summerar behovstider utan också ökar säkerheten genom smarta kontroller av de inmatade värdena.


I bildspelet till höger visas exempel från användning av Behovskalkylator (fingerade värden). 


Som exempel på våra inbyggda säkerhetskontroller kan nämnas att handläggaren inte missar röda helgdagar när de inträffar på en vardag. Vi kontrollerar också att den vakentid kontra nattvila som anges inte överskrids av de angivna behoven.


De här funktionerna och flera ökar säkerheten och gör biståndshandläggarens arbete enklare och tryggare. Det går till exempel se hur många timmar och minuter som ska anges på behoven väntetid och beredskap om full teckning av personlig assistans är aktuellt.


Det slutgiltiga resultatet kan skrivas ut och ger en mycket detaljerad bild av hur behoven ser ut. Det genomsnittsliga värdet ska redovisas per dygn, vecka, månad, halvår eller år.Vi visar även uppställningar baserat på enkel/dubbel assistans, grundläggande- och andra personliga behov samt för vardera angiven typdag. 


Redovisningen och slutresultatet utgör ett utmärkt kommuniceringsunderlag.  

Inloggningssida
Inloggningssida
Varje handläggare loggar in i tjänsten enkelt från sin arbetsplats, surfplatta eller annan dator med tillgång till internet.
historik
historik
Varje beräkning som görs i ett visst ärende sparas. En ny beräkning kan skapas med en tidigare beräkning som underlag.
Skapa perioder och typdagar
Skapa perioder och typdagar
Grunden för varje ärende, vilken tidsperiod och vilka olika typer av dagar som ingår i perioden anges. Även hur många vakna timmar per dag.

Vid felaktiga värden hindras fortsatt användning med meddelande om orsaken (röd text).
Typdag
Typdag
Varje typdag fylls sedan i separat.

Första typdagens värden anges. Även dubbel assistans anges på samma sida.

Många av de vanligaste grundläggande behoven är redan listade. I exemplet har fiktiva värden ifyllts i demonstrationssyfte. Nya behov kan läggas till vid behov.
Summering
Summering
Längst ner på varje typdag presenteras den typdagens analys av brukarens angivna behov.

Om behovstiderna ger omöjliga värden förhindras fortsatt handläggning.

Om behovstiderna är möjliga men inte heltäckande för personens vakna tid visas kvarvarande tid för typdagen för enkel ifyllnad av tillsyn, väntetid eller beredskap om så ska anges.
Redovisning av inmatade behov
Redovisning av inmatade behov
Efter all data har fyllts i presenteras en redovisning av alla ifyllda behov och vilka tider som angivits. Det ger ett mycket bra kommunikationsunderlag likväl som ett utmärkt underlag att kontrollera angivna värden.
Uträkningssida
Uträkningssida
Beräkningen blir klar omedelbart och redovisas med relevant detaljering.

Resultatet ges i genomsnitt per vecka men visas också som genomsnitt per månad, halvår och år. Likaså specificeras Grundläggande och Andra behov samt enkel och dubbel assistans samt den tid som dragits som Föräldraavdrag.

Varje typdag särredovisas även för att ge en detaljerad bild för utförare eller brukare.
Administrationssida
Administrationssida
Administratörsrättigheter medger att personal inom den egna organisationen kan hantera valfritt antal användarkonton.

Även beräkningar och ärenden kan hanteras av administratören

Administratören har också kontroll över ytterligare funktioner såsom att ladda upp logotyp till dokumentationen eller utöka säkerheten genom att blockera åtkomst utanför det egna nätverket.
Instruktionsvideo
Instruktionsvideo
För varje enskild sida som handläggaren ska fylla i finns en instruktionsvideo. Videon fungerar som påminnelse av introduktionsutbildning eller för den som snabbt vill få en överblick över arbetsgången.

Manual på svenska, instruktionsfilmer och supportmail är alltid enbart ett klick bort.